آينه كاري با جيوه هاي بلژيكي ،الماس تراش در رنگ هاي سفيد برنز(شامپايني) و طلايي. در طرح هاي آبشاري و مدل هاي مورد پسند كارفرما.