١-سقف هاي كاذب ٦٠٦٠ گچي روكش pvc ٢-سقف هاي ٦٠٦٠ تمام pvc و طلق ٣-سقف هاي ٦٠٦٠ آسمان مجازي در طرح هاي مختلف ٤-سقف هاي ٦٠٦٠ cnc(نقوش يا معرق) ٥-انواع سقف هاي يكپارچه كشسان(باريسول) در طرح هاي دلخواه