١-آبشار ٢-آبنما ٣-رودخانه سازي در محوطه ٤-آلاچيق در طرح هاي بســـيار متنوع ٥-باربيكيو(كباب پز) ٦-استخر ٧-سوناي خشك و بخار ٨-جكوزي ٩-نور پردازي محوطه و چمن مصنوعي